۳ سال پیش

فال عطسه شنبه

فال عطسه شنبه

فال عطسه روز و شب شنبه

ساعت نتیجه فال عطسه
۶-۷ روز خوب میگذرد
۷-۸ مواظب کارهایت باش
۸-۹ مطمئن باش دوستت دارد
۹-۱۰ خوشحالی
۱۰-۱۱ نامه دریافت میکنی
۱۱-۱۲ دعوا میکنی
۱۲-۱۳ دیدار
۱۳-۱۴ دیدار با کسی
۱۴-۱۵ یک اتفاق بد
۱۵-۱۶ مهربانی می بینی
۱۶-۱۷ یک روزخوب و عالی
۱۷-۱۸ به تو قکر میکند
۱۸-۱۹ برای او ارزشمندی
۱۹-۲۰ کمکش کن
۲۰-۲۱ دیدار غیر منتظره
۲۱-۲۲ درباره تو صحبت میکند
۲۲-۲۳ درباره تو صحبت کرده
۲۳-۲۴ در خواب تو را می بیند

منبع فال عطسه شادیما

۱ بازدید