۳ سال پیش

فال عطسه جمعه

فال عطسه جمعه

فال عطسه شب و روز جمعه بر اساس ساعت

ساعت نتیجه فال عطسه
۶-۷ کمی صبر کن
۷-۸ فامیل میشوید
۸-۹ زیبایی امامغرور
۹-۱۰ به مسافرت میروی
۱۰-۱۱ با او رابطه برقرار میکنی
۱۱-۱۲ اولین عشقش هستی
۱۲-۱۳ صحبت درباره توست
۱۳-۱۴ به میهمانی میروی
۱۴-۱۵ عاشق او میشوی
۱۵-۱۶ او را میبینی
۱۶-۱۷ مطمئن باش اولین عشقشی
۱۷-۱۸ خیانت کار نباش
۱۸-۱۹ ازدواج
۱۹-۲۰ اگر باکسی درددل می کنی مراقب باش
۲۰-۲۱ در رنج و سختی قرار می گیرد
۲۱-۲۲ کمی درباره خودت فکر کن
۲۲-۲۳ به حرف مردم اهمیت نده
۲۳-۲۴ مواظب خودت باش

منبع فال عطسه شادیما

۱ بازدید