۳ سال پیش

فال عطسه یکشنبه

فال عطسه یکشنبه

فال عطسه روز و شب یکشنبه بر اساس ساعت

ساعت نتیجه فال عطسه
۶-۷ کمی صبر کن
۷-۸ امروز خوشحالی
۸-۹ دیدار
۹-۱۰ می خواهد تو را ببیند
۱۰-۱۱ باتوصحبت میکند
۱۱-۱۲ دوستت دارد
۱۲-۱۳ مواظب خودت باش
۱۳-۱۴ به گذشته فکر کن
۱۴-۱۵ زیبا به نظر می رسد
۱۵-۱۶ عجله در دوستی داری
۱۶-۱۷ در کارهایت کمی ناراحتی
۱۷-۱۸ در کارهایت به تو کمک می کند
۱۸-۱۹ صبور باش
۱۹-۲۰ منتظر باش
۲۰-۲۱ خیانت می کنی
۲۱-۲۲ صحبت در مورد توست
۲۲-۲۳ به رفتارت اهمیت می دهد
۲۳-۲۴ خواب خوشی می بینی

منبع فال عطسه شادیما

۱ بازدید