۳ سال پیش

فال عطسه دوشنبه

فال عطسه دوشنبه

فال عطسه شب و روز دوشنبه بر اساس ساعت

ساعت نتیجه فال عطسه
۶-۷ روز بدی داری
۷-۸ همان می آید
۸-۹ زدست۱ نفر ناراحت می شوی
۹-۱۰ به تو فکرمیکند
۱۰-۱۱ دیداربا کسی که دوستش داری
۱۱-۱۲ به تو می اندیشد
۱۲-۱۳ به آرزویت میرسی
۱۳-۱۴ به آرزوهایت میرسی
۱۴-۱۵ طرفداری از تو
۱۵-۱۶ یک سختی در راه داری
۱۶-۱۷ دوستت دارد
۱۷-۱۸ صحبت در مورد توست
۱۸-۱۹ ازدواج
۱۹-۲۰ تهدید
۲۰-۲۱ دیداربا کسی که سالها اورا ندیده ای
۲۱-۲۲ یک شب ترسناک
۲۲-۲۳ یک اتفاق خوب
۲۳-۲۴ خوابهای خوش

منبع فال عطسه شادیما

۱ بازدید