۳ سال پیش

فال عطسه چهارشنبه

فال عطسه چهارشنبه

فال عطسه شب و روز چهارشنبه بر اساس ساعت

ساعت نتیجه فال عطسه
۶-۷ خواب تو را می بیند
۷-۸ درموردت کنجکاوی میکند
۸-۹ مغرورنباش
۹-۱۰ اتفاقی برایت می افتد
۱۰-۱۱ هرگز فراموشت نمیکند
۱۱-۱۲ به تو فکر میکند
۱۲-۱۳ هوشیار باش
۱۳-۱۴ به تو احترام میگذارد
۱۴-۱۵ به حرف مردم اعتماد دارد
۱۵-۱۶ از تو خوشش می آید
۱۶-۱۷ درست فکر کن
۱۷-۱۸ یک خبر جدید
۱۸-۱۹ دوست عزیزت می آید
۱۹-۲۰ در تکاپویی
۲۰-۲۱ بعدازظهر خوشی داری
۲۱-۲۲ صحبت درباره توست
۲۲-۲۳ منتظر کسی هستی
۲۳-۲۴ ازدواج

منبع فال عطسه شادیما

۱ بازدید