۳ سال پیش

فال عطسه پنجشنبه

فال عطسه پنجشنبه

فال عطسه شب و روز پنجشنبه بر اساس ساعت

ساعت نتیجه فال عطسه
۶-۷ نامه دریافت میکنی
۷-۸ دیدارغیر منتظره
۸-۹ جوابش رابده
۹-۱۰ صحبت مهمی میشود
۱۰-۱۱ دوست دارد تو را ببیند
۱۱-۱۲ دیدار
۱۲-۱۳ خبر خوش
۱۳-۱۴ دلت پیش اوست
۱۴-۱۵ دوستت دارد
۱۵-۱۶ اذیتش نکن
۱۶-۱۷ بعدازظهر خوشی داری
۱۷-۱۸ مواظب اوقات باش
۱۸-۱۹ کسی تو را دوست دارد و تو نمیدانی
۱۹-۲۰ هیچ اتفاقی نمی افتد
۲۰-۲۱ به کارهایش فکر کن
۲۱-۲۲ خیانت کار نباش
۲۲-۲۳ دیدار
۲۳-۲۴ خوش بختی

منبع فال عطسه شادیما

۱ بازدید